Εκπαιδευτική Έρευνα με χρήση του SPSS

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.5

Semester:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που παράγονται η γνώση και οι νέες ιδέες και προτάσεις, μέσα από ερευνητικούς σχεδιασμούς, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιδιώκει να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους εξάγονται συμπεράσματα και αναγωγές μέσα από τη συλλογή και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις μεθόδους, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως η κατασκευή ερευνητικών εργαλείων και η εφαρμογή στατιστικών αναλύσεων και ελέγχων. Κυρίαρχος σκοπός του επιστημονικού αυτού πεδίου αποτελεί η βελτίωση των διδακτικών και διοικητικών εκπαιδευτικών διαδικασιών και φαινομένων μέσα από τη συστηματική θεωρητική έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων.

Ειδικότερα,η ενασχόληση και χρήση του λογισμικού SPSS για τις απαιτούμενες στατιστικές αναλύσεις (περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής), ώστε να τεκμηριώνεται επιστημονικά η έρευνα, θα στηρίζει τον επιμορφούμενο στην επαγγελματική του ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο έργο του, όσο και στη συμμετοχή του σε ευρύτερα ερευνητικά σχέδια χάραξης πολιτικής.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • προσδιορίζουν/οριοθετούν την έννοια της επιστημονικής έρευνας και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της όταν εφαρμόζεται σε διάφορα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα,
  • αναγνωρίζουν τα βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας και τα στοιχεία μιας δημοσιευμένης μελέτης,
  • προσδιορίζουν εκπαιδευτικά θέματα/προβλήματα που χρειάζεται να μελετηθούν/επιλυθούν σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και βάσει της ερευνητικής βιβλιογραφίας,
  • αναζητούν και υιοθετούν κατάλληλες μεθόδους συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, τρόπους καταγραφής αναφορών κλπ.
  • σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και αναπτύσσουν κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων,
  • εφαρμόζουν βασικές στατιστικές αναλύσεις και ελέγχους με τη χρήση του SPSS,
  • σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρουσιάζουν ένα σχέδιο έρευνας εκπαιδευτικού θέματος/προβλήματος, του ενδιαφέροντός τους, ακολουθώντας τα βασικά βήματα της ερευνητικής διαδικασίας.