Ανταπόκριση στην Αγορά Εργασίας

Αντικείμενο του εξ αποστάσεως προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και η θεωρητική κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγοί, ψυχολόγοι κ.ά.) σε θέματα που σχετίζονται αφενός με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αφετέρου με τη χρήση των Εφαρμογών των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας.

Κύριος στόχος είναι η παροχή των κατάλληλων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα διευκολύνουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και την κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προβλήματα συμπεριφοράς.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα των επιστημών της ψυχοπαιδαγωγικής και της τεχνολογίας με επιτυχία στη γενική τάξη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών τους.