Εκπτωτική Πολιτική του Προγράμματος

Κατηγορία Έκπτωση
Φοιτητής/Απόφοιτος του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 215€ (50%)
Προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημιού Δυτικής Αττικής (σε δεύτερο πτυχίο) 130€ (30%)
Μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημιού Δυτικής Αττικής 130€ (30%)
Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής σε άλλο Πανεπιστήμιο 50€
Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 130€ (30%)
Υπάλληλος σε άλλο Πανεπιστήμο 50€
Υπάλληλος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 50€
Άνεργος 130€ (30%)
Πολύτεκνος 130€ (30%)
Μονογονεϊκή Οικογένεια 130€ (30%)
ΑΜΕΑ 215€ (50%)
Ειδική Κατηγορία (π.χ. χρόνια ασθένεια) 215€ (50%)
Ειδική εκπτωτική πολιτική για μέλη συλλόγων ή φορέων που συνεργάζεται το Πρόγραμμα Ανα περίπτωση