Διασφάλιση Ποιότητας


Μεθοδολογία παρακολούθησης, αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας του Προγράμματος – Εργαλεία αξιολόγησης

Η ανάπτυξη μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας του υλοποιούμενου Προγράμματος και της πορείας ολοκλήρωσης του κύκλου Σπουδών, με βάση τεθείσες προδιαγραφές ποιότητας, αποτελεί απαραίτητη διαδικασία τόσο για τη διασφάλισης της ποιότητας του όσο και για τη βιωσιμότητά του και ανάπτυξή του.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης του προγράμματος εμπλέκουν τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές και την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη του Προγράμματος.
Σχετικά με τους εκπαιδευόμενους προβλέπεται μία ανά κύκλο εφαρμογής, συμμετοχική διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των μαθημάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης μέσω δράσης «Ανάδραση από τους εκπαιδευόμενους», υλοποιείται με τη χρήση υπηρεσιών τύπου ερωτηματολογίων για την κεντρική συλλογή στοιχείων και την παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων σχετικά με την ποιότητα των μαθημάτων.
Ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και ο τρόπος εφαρμογής της.

Διαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων από τους Εκπαιδευόμενους:

Το σχετικό ερωτηματολόγιο είναι ενιαίο για όλες τις ενότητες, είναι ανώνυμο και περιλαμβάνει τον τίτλο της υποενότητας και το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντα. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται διαδικτυακά στο τέλος του κύκλου ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη αποτίμηση.
Μετά την καταχώρηση των απαντήσεων, η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη φροντίζει για την επεξεργασία τους, τη στατιστική ανάλυσή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Τα βασικά κριτήρια με τους αντίστοιχους δείκτες που τίθενται προκειμένου να αξιολογηθεί το Πρόγραμμα είναι τα εξής:

Κριτήριο 1: Πρόγραμμα Σπουδών του Προγράμματος

Δείκτες αποτίμησης/επεξεργασία τους:
• Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος.
• Βαθμός απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων.
• Εξεταστικό σύστημα.

Κριτήριο 2: Διδακτικό Έργο

Δείκτες αποτίμησης:
• Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού.
• Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας.
• Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου.
• Εκπαιδευτικά βοηθήματα.
• Διαθέσιμα μέσα και υποδομές.
• Βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κριτήριο 3: Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές

Δείκτες αποτίμησης:
• Αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας.
• Επάρκεια και ποιότητα της ηλεκτρονικής γραμματείας.

Κριτήριο 4: Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς

Δείκτες αποτίμησης:
• Δυναμική του Προγράμματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς.

Τελική αξιολόγηση του Προγράμματος από την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη

Στο τέλος του κύκλου Σπουδών αποτιμάται η πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης. Βασική συνιστώσα της αποτίμησης αυτής είναι η τήρηση των κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας του έργου που αναφέρονται παραπάνω. Η τελική αξιολόγηση του κύκλου συντελεί θετικά στην βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος αφού θα ληφθούν υπόψη σε επόμενους κύκλους εφαρμογής με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του Προγράμματος.