Ομάδα Στόχος

Σε ποιους απευθύνεται (ομάδα στόχος)

Το πρόγραμμα απευθύνεται :

  • σε εν ενεργεία και πτυχιούχους εκπαιδευτικούς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης),
    σε ειδικούς παιδαγωγούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.)
  • σε αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών ή για την ένταξή τους στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
  • σε κατόχους πτυχίων σχετικών με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, κ.ά.
  • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων:

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και επί πτυχίω φοιτητές/τριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Προαπαιτούμενα παρακολούθησης

 Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους/τις εκπαιδευόμενους είναι:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών