Αντικείμενο και Στόχοι

Η χρήση των ΝΤΠ στην εκπαίδευση των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , όταν αυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, προάγει την  ισότητα των εκπαιδευτικών  ευκαιριών. Αντικείμενο του εν λόγω εξ αποστάσεως σεμιναρίου αποτελεί η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγοί, ψυχολόγοι κ.ά.) σε θέματα που σχετίζονται αφ’ ενός με την Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση αφ’ ετέρου με τη χρήση των  Εφαρμογών των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας  που διευκολύνουν τη συνεκπαίδευση και την κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης ή/και προβλήματα συμπεριφοράς. Κύριος στόχος  είναι η παροχή των κατάλληλων  θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους μετεκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα των επιστημών της ειδικής αγωγής και της τεχνολογίας με επιτυχία στη συνηθισμένη τάξη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών τους. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες   βαθύτερης κατανόησης και ειδικής αξιολόγησης των ψυχοκοινωνιολογικών κι εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με δυσκολίες μάθησης ή/και συμπεριφοράς, ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας ανάπτυξης δεξιοτήτων μάθησης- κριτικής σκέψης- δημιουργικότητας- συνεργασίας, σχεδιασμού βασικών στρατηγικών ενσωμάτωσης και εφαρμογής  των ΤΠΕ τόσο σε συγκεκριμένα μαθήματα (φυσική, γλώσσα, ιστορία) όσο και στη διδασκαλία της τέχνης (αισθητική αγωγή) και της ψηφιακής αφήγησης, ασφαλούς πλοήγησης και χρήσης της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Γίνεται επίσης αναφορά σε μεθόδους ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών αυτών, των γονέων και των εκπαιδευτικών τους.