Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα έχουν αναπτύξει:

Γνωστικές δεξιότητες που αφορούν στην:

  1. εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση σε θέματα που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση,
  2. χρήση των Εφαρμογών των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που διευκολύνουν την συνεκπαίδευση και την κατάλληλη  εκπαιδευτική  προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προβλήματα συμπεριφοράς και
  3. παροχή των κατάλληλων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους μετεκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα των επιστημών της ψυχοπαιδαγωγικής και της τεχνολογίας με επιτυχία στη συνηθισμένη τάξη, καινοτομώντας και εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών τους.

 

Συμπεριφορές/Στάσεις που αφορούν στη:

  1. δυνατότητα ειδικής αξιολόγησης των ψυχοκοινωνιολογικών κι εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς,
  2. δυνατότητα ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας,
  3. δυνατότητα σχεδιασμού καινοτόμων στρατηγικών ενσωμάτωσης και εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση,
  4. δυνατότητα καθοδήγησης ασφαλούς πλοήγησης και χρήσης της πληροφορίας στο διαδίκτυο σε μαθητές με προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς και
  5. δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών αυτών, των γονέων και των εκπαιδευτικών τους.