Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις της Αισθητικής Αγωγής με ψηφιακή εργαλειοποίηση για την Ειδική Αγωγή

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.11

Semester:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες

Καθηγητές Μαθήματος

Αργυρίου Μαρία

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η Τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού και να προάγει την συμπερίληψη παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Για αυτό το λόγο, σχεδιάζονται και αναπτύσσονται  εκπαιδευτικά πακέτα που επιτυγχάνουν άμεσα να συμπεριλάβουν το οπτικό-ακουστικό αποτέλεσμα με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων και έργων τέχνης ενισχύοντας τα κίνητρα, το ενδιαφέρον  και την εμπλοκή των παιδιών για το μαθησιακό περιεχόμενο. Σημειώνεται ως έντονο το ενδιαφέρον των παιδιών όπου, παρά τη δυσχέρειά τους, είναι ικανά να αντεπεξέλθουν  και να μάθουν μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες Ψηφιακής Τεχνολογίας (web 2.0) παρέχουν δυνατότητες δημιουργίας περιεχομένου σε παιδιά με ειδικές  ανάγκες που δεν θα ήταν εφικτές με παραδοσιακά, μη ψηφιακά και μη διαδικτυακά εργαλεία. Τα πλεονεκτήματα για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δημιουργίας περιεχομένου υπέρ της Τέχνης αφορούν στις δυνατότητες που παρέχουν για αλληλεπίδραση, συμμετοχή, ενεργή άσκηση της φαντασίας, βιωματική εμπειρία και πρωτοτυπία. Η συγκεκριμένη Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει 4 συνεδρίες.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • Διαμορφώνουν εκπαιδευτικό υλικό ή ασκήσεις αξιολόγησης
  • Αναθέτουν εργασίες ή τεστ σε προκαθορισμένο χρόνο
  • Δημιουργούν κίνητρα στους μαθητές/τριες για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία