Η ψηφιακή αφήγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.10

Εξάμηνο:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες


Καθηγητές Μαθήματος

Καμήλος Νικόλαος

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει την τέχνη της αφήγησης με την παραγωγική αξιοποίηση εικόνων, ήχων, μουσικής, πολυμέσων και λογισμικών web 2.0 στοχεύοντας στην αύξηση  του ενδιαφέροντος του μαθητή και  στην ολοένα και περισσότερο ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης.

Η ψηφιακή αφήγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή, βοηθά στη συγκέντρωση του μαθητή, στην οργάνωση της σκέψης του, στην κατανόηση δύσκολων ή αφηρημένων εννοιών. Παράλληλα διευκολύνει την καλλιέργεια της συνεργατικής κουλτούρας και την παρουσίαση της γνώσης με ένα δημιουργικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά στοιχεία που προϋποθέτουν τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης.
  • Να κατανοήσουν την  παιδαγωγική της χρησιμότητα της ψηφιακής αφήγησης  ως μέθοδο και τεχνική συμπερίληψης.
  • Να ενημερωθούν στη χρήση εύχρηστων λογισμικών (που διατίθενται σε δωρεάν έκδοση).
  • Να αξιοποιήσουν τη μέθοδο στην εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμόζοντας τη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους.
  • Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού