Γνωστικές διεργασίες επεξεργασίας των πληροφοριών στα άτομα με Δυσκολίες Μάθησης ή/και ΔΕΠ.-Υ

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.7

Εξάμηνο:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες


Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στην Ενότητα συζητούνται οι ψυχολογικές γνωστικές θεωρίες μάθησης που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη. Διεξοδική αναφορά γίνεται στο Μοντέλο Επεξεργασίας των Πληροφοριών (ΜΕΠ) το οποίο προκύπτει από την υποθετική αναλογία της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου με αυτήν του ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δίνεται έμφαση στις εκπαιδευτικές-διδακτικές προεκτάσεις του μοντέλου αυτού. Παρουσιάζονται γνωστικές και μεταγνωστικές τεχνικές μάθησης για παιδιά με δυσκολίες μάθησης και ΔΕΠ-Υ όπως και στρατηγικές αυτοελέγχου της συμπεριφοράς τους που αξιοποιούν αποτελεσματικά τα επιστημονικά και εμπειρικά δεδομένα του ΜΕΠ. Μελετώνται ατομικές περιπτώσεις παιδιών κι εφήβων όπου οι δυσκολίες μάθησης ή/και ΔΕΠ-Υ τους αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το ΜΕΠ. Συζητείται η συνεισφορά των εκπαιδευτικών εφαρμογών της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • αξιοποιούν τα δεδομένα της λειτουργίας του ΜΕΠ στην εκπαιδευτική πράξη,
  • σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά ψυχοπαιδαγωγικά έγκυρες στρατηγικές μάθησης-μελέτης-επίλυσης προβλημάτων- κατανόησης κειμένων-ανάπτυξης και καλλιέργειας της κριτικής σκέψης σε παιδιά με ΔΜ και ΔΕΠ-Υ που φοιτούν στη συνηθισμένη σχολική τάξη,
  • συμβάλλουν στην ομαλή ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή των μαθητών με ΔΜ και ΔΕΠ-Υ,
  • γνωρίσουν εφαρμογές της τεχνολογίας που η λειτουργία τους βασίζεται στο ΜΕΠ και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ΔΜ και της ΔΕΠ-Υ