Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ειδική αγωγή με Νέες Τεχνολογίες

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.4

Εξάμηνο:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες


Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στην ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση, εμβαθύνοντας σε θέματα αξιολόγησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται αναφορά σε θέματα τυπικής και άτυπης αξιολόγησης και παρουσιάζονται τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • να προσδιορίζουν το θεματικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
  • να αναγνωρίζουν την παιδαγωγική αξία και τη δυναμική της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης ως εργαλείο μάθησης και ως μηχανισμό ανατροφοδότησης και βελτίωσης τόσο των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και του ίδιου του εκπαιδευτικού,
  • να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • να γνωρίσουν τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • να επανασχεδιάζουν κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας και να παρακολουθούν τη μαθησιακή πορεία, μέσω της ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων,
  • να εφαρμόζουν στρατηγικές ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης διδασκαλίας και αξιολόγησης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
  • να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς και να προβαίνουν σε διαδικασίες αξιολόγησης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της Ειδικής Αγωγής και
  • να αξιοποιούν τα αξιολογικά ευρήματα για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας και να τα συνδυάζουν με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη λήψη βελτιωτικών αποφάσεων.