Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.3

Εξάμηνο:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες


Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στην ενότητα παρουσιάζεται η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη γνωστική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΔΕΠ-Υ, Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, κ.λπ. )
Επίσης αναδεικνύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων ιδιαίτερα στο γλωσσικό μάθημα και τα μαθηματικά.
Ακόμη παρουσιάζονται εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρία.
Επίσης παρουσιάζονται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν το θέμα της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας από τους μαθητές και θίγεται το ζήτημα του εθισμού και της αντιμετώπισής του.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

  • να κατανοήσουν τη σημασία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • να γνωρίσουν ψηφιακό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν στη σχολική τάξη και
  • να γνωρίζουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή.