Διδακτική Γλώσσας με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην συμπεριληπτική εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.8

Semester:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες

Καθηγητές Μαθήματος

Μαρκαντώνης Χρήστος

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στην ενότητα εξετάζονται θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και βασικές αρχές διδασκαλίας της Γλώσσας με βάση και την επικοινωνιακή προσέγγιση.
Γίνεται σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία ενοτήτων της Γλώσσας με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη συνηθισμένη σχολική τάξη, με προσαρμογές για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (και για μαθητές για το Τμήμα Ένταξης και την Παράλληλη στήριξη).

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες διδακτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία ενοτήτων της Γλώσσας για μαθητές της κανονικής τάξης με προσαρμογές και για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με:
    • με σαφή στοχοθεσία (στόχοι διδακτικοί, παιδαγωγικοί και ως προς τις ΤΠΕ)
    • με την αξιοποίηση της προστιθέμενης παιδαγωγικής αξίας  των ΤΠΕ
  • να αξιοποιούν  την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ για την παραγωγή γραπτού λόγου  και από μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες