Αγωγή της Υγείας στην Ειδική Αγωγή με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.6

Εξάμηνο:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες


Καθηγητές Μαθήματος

Κουρμούση Ντίνα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η θεματική ενότητα στοχεύει στην κατανόηση από τους σπουδαστές των βασικών αρχών της Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας και της αναγκαιότητάς της στην Ειδική Αγωγή όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα και όπως υποδεικνύονται από τους διεθνείς φορείς και οργανισμούς. Επιπλέον, μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, επιδιώκει την ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης παρεμβάσεων και προγραμμάτων που προάγουν την Υγεία στην Ειδική Αγωγή, σε θέματα όπως: α) ατομική υγιεινή και φροντίδα, β) διατροφή και άσκηση,  γ) πρόληψη ατυχημάτων, δ) ασφαλή χρήση του διαδικτύου και αποφυγή κινδύνων (π.χ. υποκλοπής, ακατάλληλου περιεχομένου, παραπληροφόρησης, κ.λπ.).

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • έχουν κατανοήσει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις βασικές αρχές της Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, καθώς και την ανάγκη για Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στην Ειδική Αγωγή, όπως έχουν αποτυπωθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα,
  • έχουν εξοικειωθεί με την αναζήτηση βιβλιογραφίας και επιδημιολογικών στοιχείων με χρήση των ΤΠΕ, προκειμένου να κάνουν σωστή εκτίμηση αναγκών για το σχεδιασμό μιας παρέμβασης,
  • έχουν εξοικειωθεί με το σχεδιασμό παρεμβάσεων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας – με αξιοποίηση των ΤΠΕ – σε θέματα όπως: α) ατομική υγιεινή και φροντίδα, β) διατροφή και άσκηση, γ) πρόληψη ατυχημάτων, δ) ασφαλή χρήση του διαδικτύου και αποφυγή κινδύνων (π.χ. υποκλοπής, ακατάλληλου περιεχομένου, παραπληροφόρησης, κ.λπ.),
  • έχουν κατανοήσει τα κριτήρια αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης ώστε να τα αξιοποιούν,
  • είναι ικανοί να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους κατά τις ομαδικές παρεμβάσεις καθώς και τεχνικές επεξεργασίας θεμάτων, στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής, με αξιοποίηση των ΤΠΕ.