Σύγχρονη διδακτική και παιδαγωγική των ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης ή/και Προβλήματα Συμπεριφοράς

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.1

Semester:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες

Καθηγητές Μαθήματος

Κανδαράκης Ανδρέας

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Στην ενότητα εξετάζονται οι δυσκολίες μάθησης (δυσλεξία, δυσαριθμησία, κ.λπ.) και τα προβλήματα συμπεριφοράς (ΔΕΠ-Υ, επιθετικότητα, άγχος, κατάθλιψη, κ.λπ.) των παιδιών και των εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπό το πρίσμα της ειδικής ψυχοπαιδαγωγικής, παρουσιάζονται και συζητούνται τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το θέμα του μαθήματος, και προτείνονται κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης που μπορούν να συμβάλλουν εγκαίρως στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος στα πλαίσια της συνηθισμένης σχολικής τάξης.

Μαθησιακοί στόχοι:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

  • να συνδέουν τη βασική βιβλιογραφία και τα εμπειρικά δεδομένα που μελετώνται και παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος με τις προεκπαίδευσης παιδιών με Δυσκολίες Μάθησης ή/και Προβλήματα Συμπεριφοράς.
  • να μπορούν να δράσουν έγκαιρα και έγκυρα παρέχοντας τις κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές υπηρεσίες στα παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης ή/και Προβλήματα Συμπεριφοράς.
  • να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και ΔΕΠ-Υ μέσα από τη χρήση φορητών υπολογιστικών μηχανών
  • να επικοινωνούν και να συνεργάζονται ουσιαστικά με τους γονείς των παιδιών αυτώνσωπικές τους εμπειρίες από τον χώρο της