Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Ειδική Αγωγή μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.12

Εξάμηνο:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες


Καθηγητές Μαθήματος

Κουνενού Καλλιόπη

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και βοηθά στην κατανόηση της αναγκαιότητάς της για την Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τα πορίσματα της σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τους τρόπους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων και προγραμμάτων που προάγουν την Ψυχική Υγεία στην Ειδική Αγωγή, μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε θέματα όπως: α) ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, β) πρόληψη εθισμού στο διαδίκτυο, γ) διαχείριση συναισθημάτων, δ) διαχείριση της αλλαγής και ψυχική ανθεκτικότητα, ε) υπεράσπιση εαυτού και στ) κοινωνικές δεξιότητες.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • έχουν κατανοήσει το θεωρητικό υπόβαθρο τις βασικές αρχές και την αναγκαιότητα της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στην Ειδική Αγωγή, όπως έχουν αποτυπωθεί στη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία,
  • έχουν εξοικειωθεί με το σχεδιασμό παρεμβάσεων Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας – με αξιοποίηση των ΤΠΕ – σε θέματα όπως: α) ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, β) εκπαίδευση στη διαχείριση συναισθημάτων, γ) εκπαίδευση στη διαχείριση της αλλαγής και στην ψυχική ανθεκτικότητα, δ) εκπαίδευση στην υπεράσπιση εαυτού ως πρόληψη παιδικής κακοποίησης και ως πρόληψη και διαχείριση του bullying και του cyberbullying, ε) εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και στ) εκπαίδευση στην πρόληψη εθισμού στο διαδίκτυο,
  • έχουν κατανοήσει τα κριτήρια αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης ώστε να τα αξιοποιούν,
  • είναι ικανοί να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους κατά τις ομαδικές παρεμβάσεις καθώς και τεχνικές επεξεργασίας θεμάτων, στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής, με αξιοποίηση των ΤΠΕ.